Záruční podmínky

Tato záruka se vztahuje na všechny autorizované dealery společnosti Riedell a původní kupující konečného použití nebo na osobu, která produkt obdrží jako dar, a nesmí být rozšířena na žádnou jinou osobu nebo nabyvatele.
 
Co musíte udělat pro získání omezeného záručního servisu:
Vraťte produkt spolu s kopií původního dokladu o koupi, číslem autorizačního povolení a písemným popisem, proč je produkt vrácen, a to podle následujících postupů:
 
Obraťte se na organizaci Riedell ve vaší zemi / oblasti (navštivte stránku riedellskates.com o kontaktních informacích firmy Riedell ve vaší zemi / oblasti) o registračním čísle a konkrétních pokynech pro vrácení / přepravu.
Označte a přepravte produkt, předplacené zboží, na adresu poskytnutou organizací Riedell ve vaší zemi / oblasti.
Na vnější straně přepravní krabice umístěte zřetelné číslo autorizačního čísla. Kartony, které nejsou označeny číslem povolení k vrácení, budou v případě potřeby odmítnuty.
Co je zahrnuto / Jak dlouho:
Všechny výrobky vyráběné firmou Riedell Shoes, Inc., včetně, ale bez omezení na boty a brusle Riedell®, jsou zárukou společnosti Riedell Shoes, Inc., že neobsahují vady materiálu a zpracování při normálním a zamýšleném použití po dobu 6 měsíců Od data maloobchodního prodeje původním kupujícím konečného užití. Řepky Eclipse® musí mít záruku od společnosti Riedell Shoes, Inc., že neobsahují vady materiálu a zpracování při běžném a zamýšleném použití po dobu 12 měsíců ode dne nákupu maloobchodním prodejem původním kupujícím.
 
Co není zahrnuto:
Tato záruka se nevztahuje na selhání produktu v důsledku nesprávného uchycení, nehody, zneužití, zanedbání nebo normálního opotřebení, jak stanoví společnost Riedell Shoes, Inc. Společnost Riedell Shoes, Inc. nenese odpovědnost za opravu, výměnu nebo následné poškození způsobené Výše uvedených příčin.
 
Tato záruka se nevztahuje na náklady na dodatečné služby po prodeji, včetně, ale bez omezení, hydroizolace podešví, ostření kotouče a montáž nožů.
 
Všechny nájemní produkty vyráběné společností Riedell Shoes, Inc. jsou z této záruky vyloučeny a jsou předmětem zvláštních zásad.
 
Co budeme dělat:
Během záruční lhůty společnost Riedell Shoes, Inc. na základě vlastní výbavy opraví nebo nahradí výrobky, které byly v přiměřené lhůtě a bezplatně opraveny jako vadné. Veškeré opravované nebo vyměněné výrobky podle těchto zásad budou podle uvážení původního kupujícího konečného použití vráceny původnímu kupujícímu konečného užití nebo autorizovanému prodejci společnosti Riedell, od něhož byl výrobek zakoupen pozemní dopravou na náklady společnosti Riedell Obuv, Inc.
 
Vrácené produkty, u nichž se nenachází závada nebo produkty vrácené za záruční dobu, kterou lze opravit, lze provést po schválení autorizovaným prodejcem společnosti Riedell nebo původním kupujícím konečného použití. Náklady na opravu, včetně služeb po prodeji, budou poskytnuty autorizovanému prodejci Riedell nebo původnímu kupujícímu konečného použití společnosti Riedell Shoes, Inc. před provedením jakékoliv opravy. Před provedením jakékoli opravy musí společnost Riedell Shoes, Inc. obdržet oprávnění od autorizovaného prodejce Riedell nebo původního kupujícího konečného použití, pokud jde o všechny požadované opravy. Veškeré náklady na přepravu za tyto výrobky, opravy a / nebo po prodeji odpovídají prodejce nebo uživatel.
 
Co neuděláme:
V případě jakéhokoli reklamovaného vadného produktu společnost Riedell Shoes, Inc. nebude zodpovědná za žádné příchozí náklady na dopravu, pojištění nebo dopravu ani žádné dovozní poplatky, clo a daně.

Na všechny výrobky vyráběné firmou Riedell Shoes, Inc., včetně, ale bez omezení na boty a brusle Riedell®, poskytuje společnost Riedell Shoes, Inc. záruku, že neobsahují vady materiálu a zpracování při normálním a zamýšleném použití po dobu 6 měsíců od data maloobchodního prodeje koncovému zákazníkovi.

 

Na nože Eclipse® poskytuje společnost Riedell Shoes, Inc. záruku po dobu 12 měsíců ode dne nákupu maloobchodním kupujícím. Záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování při běžném a zamýšleném použití.

 

Na všechny výrobky společnosti Sparrow a všechny ostatní výrobky z našeho e-shopu se vztahuje reklamační řád obecně platný v ČR.

 

Záruka se nevztahuje na selhání produktu v důsledku nevhodného použití, nesprávné montáže nožů třetí osobou, nesprávného broušení, nesprávného praní, zanedbání údržby nebo nevhodné péče, nehody, škody vzniklé vnějšími událostmi, běžné opotřebení, či na škody na výrobcích na konci jejich životnosti.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

Jde-li o zboží použité, prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení a vady patrné při převzetí kupujícím.

 

Všechny nájemní produkty jsou z této záruky vyloučeny a jsou předmětem zvláštních zásad.

 

Práva a povinnosti

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Zboží lze reklamovat dle obecných podmínek elektronicky e-mailem nebo telefonicky. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit neprodleně. Písemný popis zjištěné vady kupující přiloží k reklamovanému zboží a spolu s dokladem o koupi zašle na adresu Dagmar Toulová, Volavkova 13/1846, 162 00 Praha 6. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k prodejci hradí kupující. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Opravitelné vady budou opraveny, vadné díly vyměněny. Vrácení nebo výměna zboží je možná pouze v případě neodstranitelných vad materiálu nebo zpracování nebo v případě opětovného výskytu stejné vady po opravě.

Pro výkonnostní závodníky je jakákoliv reklamace bruslí vždy velmi nepříjemná a může zásadně ovlivnit jeho výkon a výsledky celé sezóny. Proto u bruslařských bot a nožů vyšších úrovní každou reklamaci posuzujeme individuálně a ve spolupráci s výrobcem tak, aby byla tato pro závodníka komplikovaná situace uspokojivě vyřešena v co nejkratším možném termínu.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní. Během této doby prodejce bezplatně zajistí opravu nebo náhradu výrobků, které byly v souladu se záručními podmínkami shledány jako vadné. Veškeré opravované nebo vyměněné výrobky podle těchto zásad budou doručeny kupujícímu na náklady prodávajícího.

Vrácené produkty s vadou, na kterou se záruční podmínky nevztahují nebo produkty vrácené po záruční době, mohou být po dohodě s prodávajícím opraveny. Náklady na opravu, včetně služeb po prodeji, musí být sděleny kupujícímu před provedením opravy. Veškeré náklady na přepravu za tyto výrobky a služby po prodeji hradí kupující.

Reklamační řád se řídí obecnými pravidly pro prodej v ČR, a to i při zasílání zboží do zahraničí.

 

Úplné znění záručních podmínek společnosti Riedell Shoes, Inc.

 

Kontakt

Dagmar Toulova Prodejna:
Kladenská 405/48
160 00 Praha 6
Česká Republika

Otevírací doba:
Po telefonické dohodě

+420 607 511 267

č.ú. CZK: 294938765/0300
CZ2203000000000294938765

IBAN EUR: CZ0803000000000260876885
dagmar.toula@gmail.com IČO: 4925 0302
DIČ: CZ7454060064